أخر التدوينات

“Human Rights Watch”: l’Arabia Saudita tortura e nasconde gli yemeniti per abilità e li porta nelle carceri del regno

Human Rights Watch ha rivelato che l’Arabia Saudita e le sue forze appoggiate dallo Yemen hanno effettuato detenzioni e torture di civili ad Al-Mahrah, nello Yemen orientale, dal giugno 2019, che includeva anche il trasferimento di detenuti da loro in Arabia Saudita per completare le loro torture e interrogatori lì, …

أكمل القراءة »

Otto organizzazioni siriane per i diritti umani chiedono “l’autogestione” per l’immediata liberazione di quattro attivisti che hanno arrestato in “Raqqa”

Otto organizzazioni siriane non governative per i diritti umani hanno affermato che “l’autogestione” e le sue istituzioni affiliate continuano a limitare le organizzazioni che lavorano negli affari civili, attraverso i ripetuti arresti di attivisti e dei loro lavoratori e il ritardo nel rilascio delle licenze. Le organizzazioni hanno espresso, in …

أكمل القراءة »

Eight Syrian human rights organizations call for “self-administration” for the immediate release of four activists they arrested in “Raqqa”

Eight Syrian non-governmental human rights organizations affirmed that “self-administration” and its affiliated institutions continue to constrain organizations working in civil affairs, through the repeated arrests of activists and their workers and the delay in granting licenses. The organizations expressed, in a joint statement, grave concern about the practices carried out …

أكمل القراءة »

ثمانية منظمات حقوقية سورية تدعو « الإدارة الذاتية » للإفراج الفوري عن أربعة نشطاء أعتقلتهم في « الرقة » ..

أكدت ثماني منظمات حقوقية سورية غير حكومية، أن “الإدارة الذاتية” والمؤسسات التابعة لها تواصل التضييق على المنظمات العاملة في الشأن المدني، من خلال الاعتقالات المتكررة للناشطين والعاملين فيها والتأخير في منح التراخيص. وعبرت المنظمات في بيان مشترك، عن قلق بالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها الإدارة الذاتية ومؤسساتها من اعتقال …

أكمل القراءة »

The American magazine “Foreign Policy” warns against the spread of the Corona virus in the camps in northern Idlib

In its report, the American magazine “Foreign Policy” highlighted the difficult conditions that the Syrians are living in Idlib, and talked about difficult scenarios that may occur in the event of an epidemic in the region, pointing out that “during the past week there were a number of articles that …

أكمل القراءة »

La rivista americana “Foreign Policy” mette in guardia contro la diffusione del virus Corona nei campi nel nord di Idlib

Nel suo rapporto, la rivista americana “Foreign Policy” ha messo in evidenza le difficili condizioni in cui vivono i siriani a Idlib, e ha parlato di scenari difficili che possono verificarsi in caso di epidemia nella regione, sottolineando che “la scorsa settimana ci sono stati numerosi articoli che indicavano una …

أكمل القراءة »